Digital Media & SEO content วางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ และเขียนบทความเชื่อมโยงกับคีย์เวิร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ

Digital media คือ สื่อโฆษณาในออนไลน์ซึ่งมีหลากหลายเครื่องมือประกอบกัน อาทิเช่น Google Adwords, SEO Content, SEM, GDN, และ YouTube Ads. เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังร้านค้าออนไลน์ หรือ เว็บไซต์   นอกจากแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook  Line Instagram twister ก็นับเป็น Digital media เช่นกัน ซึ่งสามารถทำการโฆษณาโดยการซื้อ Sponsor หรือ Boost post  นั่นเอง ซึ่งการที่จะทำสื่อโฆษณาในออนไลน์ได้สำเร็จนั้น ผู้ทำโฆษณาต้องมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด (Keywords analysis) ที่ลูกค้าเป้าหมายจะพิมพ์ค้นหาจากระบบ (Search engine)  เพื่อคัดกรองความสนใจ และรู้เทคนิคการเขียนข้อความโฆษณา (Advertising copy writing )ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญไม่น้อยกว่า Keywords ที่ดี เพราะข้อความโฆษณาที่จูงใจลูกค้าเป้าหมาย ผสมผสานกับเทคนิคการใช้คีย์เวิร์ดเพื่อสแกนหาลูกค้าที่แท้จริงที่มีโอกาสซื้อสูงจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ...

คีย์เวิร์ด (Keyword) กุญแจดอกสำคัญเปิดประตูสู่ความสำเร็จ

Keyword คือ กุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้เปิดประตูนำลูกค้าจากการค้นหาข้อมูลใน search engine ไปสู่หน้าเวปไซต์ของคุณ โดยในประเทศไทยนิยมค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google search engine เป็นหลัก โดย Keyword ที่ค้นหามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบทความนี้จะพาท่านมารู้จัก Keyword แต่ละประเภท เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์หา Keyword ที่เหมาะสมมาใช้ในเวปไซต์ได้ ประเภทของคีย์เวิร์ด (Keyword) มีดังนี้ คำค้นหาหลัก (Seed keyword) คือ คำค้นหาแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น เสื้อ รองเท้า กระเป๋า ซึ่ง คำค้นหาหลัก (Seed keyword) ประเภทนี้ เป็นคำค้นหาแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง และมีคนใช้จำนวนมาก มีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า Seed Keyword ไม่ใช่ Keyword ทำเงิน แต่เป็นคีย์เวิร์ดตั้งต้นที่นำไปสู่สินค้าและบริการของท่านนั้นเอง คำค้นหาหลักชี้เฉพาะ (Niche keyword) คือ คำค้นหาที่อธิบายลักษณะที่เฉพาะเจาะจงในสินค้าและบริการมากขึ้น เช่น...

รู้เขารู้เราจับลูกค้ายุค 4.0 ให้อยู่หมัดด้วยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis)

รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง สำนวนคลาสสิคแต่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis) ก็คือการวิเคราะห์ว่าลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครและต้องการอะไร โดยมี 4 ปัยจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัยจัยด้านประชากรศาสตร์ (demographic factor)  เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ รูปแบบการดำเนินชีวิต ปัยจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factor) เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ปัยจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เช่น วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย ชั้นทางสังคม ปัยจัยทางสังคม ( Social Factor) เช่น กลุ่มอ้างอิงจากรีวิวและบุคคลอื่นๆ  กลุ่มครอบครัว ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีอิทธิพลต่อการซื้อ รวมถึงบทบาทและฐานะทางสังคม ปัจจัยทางการตลาด (Marketing factor) เช่น ผลิตภัณฑ์และลักษณะเฉพาะพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ ราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้...

Scroll to top