PR & SEO เครื่องมือเด็ดช่วยสร้างภาพลักษณ์ติดหน้าแรก!ของ Google

  เมื่อยุคดิจิทัลมาถึงนักประชาสัมพันธ์ควรสร้างพีอาร์คอนเทนท์อย่างไร เพื่อให้ข่าวสาร หรือกิจกรรม ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรถูกค้นพบได้โดยง่ายในโลกออนไลน์ หลายๆ ท่านอาจสงสัย ว่าการทำประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  หรือ เรียกสั้นๆ ว่า พีอาร์ (PR) เกี่ยวข้องอะไรกับ SEO ง่ายๆ เลยก็คือ เมื่อข้อมูลข่าวสารจากสื่อออฟไลน์ ทั้ง หนังสือพิมพ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazine) หรือแม้กระทั้งรายการโทรทัศน์ และวิทยุ ต่างย้ายเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล ดังนั้นการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลต้องเพิ่มเทคนิคในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลในโลกออนไลน์ในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร  ข้อเท็จจริง หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อันนำมาซึ่งการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำมาซึ่งในความร่วมมือ การได้รับการสนับสนุน เกิดความนิยม เลื่อมใส   ศรัทธาต่อหน่วยงาน นอกจากนี้แล้วงานประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลยังช่วยชี้แจงและกำจัดแหล่งเข้าใจผิด ช่วยลบล้างปัญหาเพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆได้อย่างรวดเร็วผ่านสังคมออนไลน์ โดยรหัสในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ให้เชื่อมต่อกัน นั้นก็คือ คำค้นหา (Keyword) ที่พิมพ์ค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการทราบบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลและการค้นหานี้ว่าการทำ SEO ย่อมาจากคำว่า Search Engine Optimization โดย...

Scroll to top