คีย์เวิร์ด (Keyword) กุญแจดอกสำคัญเปิดประตูสู่ความสำเร็จ

Keyword คือ กุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้เปิดประตูนำลูกค้าจากการค้นหาข้อมูลใน search engine ไปสู่หน้าเวปไซต์ของคุณ โดยในประเทศไทยนิยมค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google search engine เป็นหลัก โดย Keyword ที่ค้นหามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบทความนี้จะพาท่านมารู้จัก Keyword แต่ละประเภท เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์หา Keyword ที่เหมาะสมมาใช้ในเวปไซต์ได้ ประเภทของคีย์เวิร์ด (Keyword) มีดังนี้ คำค้นหาหลัก (Seed keyword) คือ คำค้นหาแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น เสื้อ รองเท้า กระเป๋า ซึ่ง คำค้นหาหลัก (Seed keyword) ประเภทนี้ เป็นคำค้นหาแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง และมีคนใช้จำนวนมาก มีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า Seed Keyword ไม่ใช่ Keyword ทำเงิน แต่เป็นคีย์เวิร์ดตั้งต้นที่นำไปสู่สินค้าและบริการของท่านนั้นเอง คำค้นหาหลักชี้เฉพาะ (Niche keyword) คือ คำค้นหาที่อธิบายลักษณะที่เฉพาะเจาะจงในสินค้าและบริการมากขึ้น เช่น...

รู้เขารู้เราจับลูกค้ายุค 4.0 ให้อยู่หมัดด้วยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis)

รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง สำนวนคลาสสิคแต่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis) ก็คือการวิเคราะห์ว่าลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครและต้องการอะไร โดยมี 4 ปัยจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัยจัยด้านประชากรศาสตร์ (demographic factor)  เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ รูปแบบการดำเนินชีวิต ปัยจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factor) เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ปัยจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เช่น วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย ชั้นทางสังคม ปัยจัยทางสังคม ( Social Factor) เช่น กลุ่มอ้างอิงจากรีวิวและบุคคลอื่นๆ  กลุ่มครอบครัว ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีอิทธิพลต่อการซื้อ รวมถึงบทบาทและฐานะทางสังคม ปัจจัยทางการตลาด (Marketing factor) เช่น ผลิตภัณฑ์และลักษณะเฉพาะพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ ราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้...

5 ขั้นตอนพิชิตการตลาดออนไลน์

มีนักการตลาดหลายท่านสอบถามมาว่า ต้องทำการตลาดยุคดิจิตอล (Digital Marketing) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?   ความสำเร็จวัดได้หลายด้าน ทั้งด้าน การรับรู้ (Awareness)และการเติบโตของยอดขาย (Sale growth) แต่ก่อนที่จะก้าวไปถึงความสำเร็จดังกล่าว นักการตลาดออนไลน์ต้องทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆขั้นตอนในการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งwww.appdigibiz.comได้รวบรวมขั้นตอนสำคัญ ในการพิชิตการตลาดออนไลน์ไว้ดังนี้ 1.การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis) กลุ่มเป้าหมายคือสิ่งสำคัญที่นักการตลาดทุกคนต้องการให้กลุ่มคนเหล่านี้มารู้จักในแบรนด์ เข้าใจสินค้าและบริการ รักและเชื่อมั่น และยินดีที่ซื้อสินค้า หากแบรนด์ไหนทำได้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จในการทำการตลาด ซึ่งแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย แต่ละอาชีพ แต่ละสังคม ย่อมมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน 2.คีย์เวิร์ด (Keywords) คือ คำค้นหา ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเปิดประตูไปสู่เวปไซต์ หรือ หน้าเพจ ของคุณ ฉะนั้นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในข้อ1และวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่กลุ่มเป้าหมายค้นหาจะช่วยให้สินค้าและบริการของคุณถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 3.SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ การทำให้สินค้าและบริการในเวปไซต์ (Website) หรือโซเซี่ยลมีเดีย (Social Media ) เช่น เฟสบุ๊ค...

Scroll to top