CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

Corporate Social Responsibility (CSR) คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทุกองค์กรพึงตะหนัก เพราะจะทำให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้การสนับสนุนและเกิดความรู้สึกเชิงบวก เมื่อได้ยินหรือเห็นสินค้าและบริการขององค์กรนั้นๆ  อันนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทัศคติที่ดีต่อองค์หรือแบรนด์สินค้าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถสร้างได้ง่ายๆ แม้จะมีงบโฆษณาจำนวนมากที่สามารถสร้างกระแสการรับรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ไม่ได้หมายความว่างบโฆษณาเหล่านั้นจะทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ ยิ่งหากแบรนด์ใดไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำประชาสัมพันธ์ และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และวันหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดในสินค้า หรือถูกกระแสมือมืดโจมตี ชื่อเสียงของแบรนด์ก็อาจพังลงได้ แต่หากแบรนด์ใดมีกลุ่มผู้บริโภคมีทัศคติที่ดีต่อแบรนด์ เข้าใจและคอยสนับสนุน กระแสการถูกโจมตีก็จะเบาลง หรือขณะเดียวกัน กลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชมในแบรนด์จะเป็นกลุ่มที่คอยปกป้องและโต้แย้งแทนคุณก็เป็นได้ เหมือนเหล่าแฟนคลับดาราที่คอยออกมาปกป้องดาราที่ตนชื่นชอบ

CSR ไม่ใช่กิจกรรมสร้างภาพที่ถือป้ายถ่ายรูปแล้วจบ แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

การคิดแคมเปญ CSR ต้องคำนึงเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตนขององค์กร หรือ แบรนด์ นั้นๆ ว่าเหมาะกับกิจกรรมใด เพื่อเป็นส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและธุรกิจที่ทำอยู่ อีกทั้งสามารถต่อยอดทำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพราะการเปลี่ยนแปลงกิจกรรรม CSR บ่อยครั้งและทำไม่ต่อเนื่อง อาจทำให้ผู้บริโภคจำเอกลักษณ์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นขององค์กรไม่ได้ งาน CSR เป็นงานที่สะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรไปยังสังคมและสิ่งแวดล้อม มิใช่กิจกรรมที่ทำครั้งเดียวแล้วถ่ายรูปส่งข่าวแล้วบอกว่าตนกำลังทำเพื่อสังคมเพียงเท่านั้น แต่เป็นการสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงขององค์กรที่มุ่งหวังสร้างประโยชน์ แก้ไข และทำให้ดีขึ้น เมื่อองค์กรทำ CSR ด้วยใจ สิ่งที่จะได้รับกลับมาก็คือใจของผู้บริโภค

องค์กรใดที่ควรทำกิจกรรม CSR

การทำกิจกรรม CSR คือ การส่งต่อความช่วยเหลือ ความหวังดี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คงตอบอย่างชัดเจนไม่ได้ว่าองค์กรใดที่เหมาะในการทำ CSR  แต่หากองค์กรไหนอยากให้มีคนรักและสนับสนุนธุรกิจขององค์กร องค์กรนั้นคือองค์กรที่ควรทำ CSR และยิ่งองค์กรไหนทำธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยิ่งควรทำกิจกรรม CSR ระดับมหภาค เพื่อฝั่งรากลึกให้ CSR เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรที่มีความมุ่งหวังแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจเกี่ยวกับการโรงงานผลิตไฟฟ้า ธุรกิจขุดเจาะน้ำมัน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เป็นต้น

บริษัท แอปคอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้บริหารจัดการ www.appdigibiz.com และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ CSR และการงานประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยสร้างชื่อเสียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจคุณ

 

Scroll to top