รู้เขารู้เราจับลูกค้ายุค 4.0 ให้อยู่หมัดด้วยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis)

รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง สำนวนคลาสสิคแต่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis) ก็คือการวิเคราะห์ว่าลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครและต้องการอะไร โดยมี 4 ปัยจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่

  1. ปัยจัยด้านประชากรศาสตร์ (demographic factor)  เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ รูปแบบการดำเนินชีวิต
  2. ปัยจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factor) เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ
  3. ปัยจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เช่น วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย ชั้นทางสังคม
  4. ปัยจัยทางสังคม ( Social Factor) เช่น กลุ่มอ้างอิงจากรีวิวและบุคคลอื่นๆ  กลุ่มครอบครัว ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีอิทธิพลต่อการซื้อ รวมถึงบทบาทและฐานะทางสังคม
  5. ปัจจัยทางการตลาด (Marketing factor) เช่น ผลิตภัณฑ์และลักษณะเฉพาะพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ ราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด

นอกจากนี้ การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ จะช่วยวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารทั้งโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

โดยทาง www.appdigibiz.com ได้วิเคราะห์สื่อที่กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัยในยุค 4.0 นิยมรับชมข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

  • อายุ 60 ปีขึ้นไป ยังคงรับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ (Television) หนังสือพิมพ์ (Newspaper) และนิตยสาร (Magazine)
  • อายุ 25-59 ปี รับข้อมูลข่าวสารจากทั้งช่องทาง ออนไลน์ โทรทัศน์ (Television) หนังสือพิมพ์ (Newspaper)  และนิตยสาร(Magazine)
  • อายุต่ำกว่า 25 ปี ส่วนใหญ่จะรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางออนไลน์ (online) และโซเซี่ยลมีเดีย (Social media) จะดูโทรทัศน์ (Television) เฉพาะรายการโปรดเป็นหลัก หรือเลือกดูย้อนหลังผ่านออนไลน์

นอกจากนี้การเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing communications :IMC) ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น


โดย บริษัท แอป คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้บริหารจัดการ www.appdigibiz.com และที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การสร้างคอนเทนส์ และวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนสินค้าและบริการของท่านไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด


 

Scroll to top